Rīgā, 2010.gada 16.septembrī

1. Nodibinājuma nosaukums

Nodibinājuma nosaukums ir „Velobraucēju drošības un izglītības fonds” (turpmāk tekstā - Nodibinājums).

2. Nodibinājuma mērķi

Nodibinājuma mērķi ir:

2.1. Velobraucēju un citu ceļu satiksmes dalībnieku informēšana un izglītošana ar mērķi paaugstināt ceļu satiksmes drošību kopumā un jo īpaši-velobraucēju drošību uz ceļiem;
2.2. Velosipēdu zādzību un citādu nelikumīgas atsavināšanas gadījumu skaita mazināšana;
2.3. Līdzdalība velobraucējiem nozīmīgo normatīvo aktu veidošanā;
2.4. Velobraucējiem nozīmīgās infrastruktūras uzlabošana Latvijā;
2.5. Valsts uzticēto funkciju veikšana.

3. Mantas nodošana nodibinājumam

3.1. Nodibinājuma dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā.
3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts.
3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana Nodibinājumam tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

4. Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība

4.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
4.2. Lēmumus par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu pieņem Nodibinājuma valde.
4.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu atsavināšanu. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.

5. Nodibinājuma darbības termiņš

5.1. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

6. Nodibinājuma reorganizācija

6.1. Nodibinājuma reorganizācija ir pieļaujama, ja Nodibinājuma mērķu efektīvākai sasniegšanai ir lietderīgi:

6.1.1. apvienot Nodibinājumu ar vienu vai vairākiem citiem nodibinājumiem,
6.1.2. Nodibinājumu sadalīt,

6.2. Lēmumu par Nodibinājuma reorganizāciju pieņem Nodibinājuma dibinātājs vai ziedotāji, ievērojot statūtu 8.2.punkta noteikumus.

7. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā

7.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.
7.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde.

8. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības un citas tiesības

8.1. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus uz trim gadiem ieceļ Nodibinājuma dibinātājs.
8.2. Ja Nodibinājuma dibinātājs ir beidzis pastāvēt vai kļuvis rīcībnespējīgs, lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar ne mazāk kā 2/3 balsu vairākumu pieņem personas, kuras ir ziedojušas mantu Nodibinājumam pēdējo pilno 12 mēnešu laikā pirms sapulces. Ja ziedojumi nav veikti ilgāk par 12 mēnešiem pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt ne vairāk kā 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus.
8.3. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem.
8.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, ciktāl tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.
8.5. Nodibinājumu ir tiesīgs pārstāvēt katrs valdes loceklis atsevišķi.
8.6. Valdes locekļu atlīdzību nosaka Nodibinājuma dibinātājs vai ziedotāji, ievērojot statūtu 8.2.punkta noteikumus.

9. Revidents

9.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ar 2/3 balsu vairākumu uz trim gadiem ieceļ valde.
9.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

10. Grozījumu izdarīšana statūtos

Grozījumus statūtos ir tiesīga izdarīt tikai valde pieņemot šādu lēmumu ar 2/3 balsu vairākumu.Dibinātājs        /paraksts/        Arnis Neicgalis